Vår politik

Vårt valprogram 2018


Utmaningar och möjligheter den kommande mandatperioden

I dagsläget visar prognoserna att det kommer  att bli en tuff mandatperiod som

väntar i ett ekonomiskt perspektiv. Här gäller det att vara ansvarsfulla, att fortsätta

att arbeta med de utmaningar kommunen har, t ex frisktalen hos medarbetare,

hemmaplanslösningar för placeringarna samt att hålla nere det ökade försörjningsstödet.


Vi tror att individer har ett stort ansvar för sin hälsa och att samhällets ansvar är att skapa

förutsättningarna för det. Folkhälsofrämjande åtgärder bör vara en röd tråd i vårt politiska

arbete på alla nivåer framöver. Dessutom lockar friska medborgare i kombination med ett bra föreningsliv och unga medborgare till nya företagsetableringar, något som vi ser positivt på.

Vi ser också flera möjligheter. Att det ligger stora pensionsavgångar framöver är en möjlighet att fortsätta satsa på att locka fler att söka sig hit.


Här är vårt förslag “Recruit Camp Borgholm” ett arbete i rätt riktning. Ett sätt för såväl våra

kommunala verksamheter som företag med rekryteringsbehov men även det lokala

föreningslivet att visa upp sig och berätta om vilka möjligheter som finns.


Att vi är en kommun som har en åldersstruktur där vi exempelvis uppe i norra delen har den

näst äldsta befolkningen i Sverige är inte bara en utmaning, det är också en möjlighet. I arbetet

med “Sveriges bästa äldreomsorg”, som är ett långsiktigt arbete över partigränserna, arbetar vi

med att ta fram förslag på förbättringar både på kort och lång sikt. Här är arbetet indelat på fyra områden, boende/miljö, vård/omsorg, personal och välfärdsteknik.


Vi tror fortfarande på ett arbete där fokus ligger på att vara

konstruktiva, ekonomiska och långsiktiga för att nå den vision vi satt för kommunen:


“Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms

kommun till något vi är stolta över.

Nu och för framtiden."
Ladda ner hela foldern (pdf)Framtid Öland gick till val på detta 2014 (ladda ner vår folder)